Buddy+ เพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

The most popular forum on the internet!

Buddy+ เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว!

ชุมชนของผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสพการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเรา เพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนของเราให้แข็งแรง ลดความหวาดกลัว และสร้างความตระหนักให้กับสังคม เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และให้ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

POSTS
30
TOPICS
156
REPLIES
187